تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - دوگانگی حرف وعمل
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

دوگانگی حرف وعمل

تاریخ:سه شنبه 1390/05/11-08:17 قبل از ظهر

دوگانگی حرف وعمل
(نقدی بر سخنان اشرف غنی احمد زی)

روز شنبه 8 اسد در هتل صافی لاند مارك كابل نشست یك روزه ای میان نخبگان سیاسی وفرهنگی افغانستان به ابتكار روز نامه ماندگار با عنوان "در جسجوی راه حل" برای بر رسی دور نمای صلح و وضعیت موجود افغانستان برگذار شده بود كه من هم نامم در لیست نخبگان -عمدا یا اشتباها نمی دانم- ثبت ودعوت شده بودم، بحثهای جالبی بود وجالبتر اینكه ظرفیت تحمل نقد را برای اولین بار در روشنفكران این دیار دیدم بجز جناب اشرف غنی احمد زی كه با قهر وطعنه تالار را ترك كرد.
من برداشتم را از گفته ها وشنیده ها در آن كنفرانس خواهم نوشت وشاید هم ضرورتی نشود وروز نامه ماندگار خود اقدام نماید وتمامی گفته ها وافاضات را نشر كنند؛ولی در مورد سخنان آقای احمد زی نتوانستم آرام بگیرم ودر تالار هم قصد بحث مفصلی را داشتم كه وی با یك قهر وعصبانیت بر همه فایق آمده وبقول معروف هنر فرار از میدان را بر بقای در میدان وشكست خون آلود تر جیح داد.
نكته بسیار برجسته در سخنان آقای احمد زی متناقض بودن آن بود؛ او به بسیار روشنی از اهمیت، ضرورت، فواید وحتمیت انتقال مسؤلیتهای امنیتی از قوای خارجی به دولت افغانستان سخن گفت وآن را یك اصل دانست ودر عین حال ازپیچیدگی، دشواری واز همه مهمتر نامشخص بودن آینده این روند حرف زد. او تاكید كرد كه این روند سه مر حله دارد ودر هر مرحله مطالعه مجدد بر سر كاستیها واشتباهات صورت می گیرد.آقای احمد زی پروسه انتقال مسؤلیت را یك پروسه دشوار گذار اجتماعی ارز یابی كرده تا كید نمود كه چنین بر نامه ای ضرورت به گفتمان اجتماعی دارد تا فضایی برای تفاهم اجتماعی بدست آید ولی وی در مورد اجرایی شدن مر حله اول این پروسه از عدم گفتگوی ملی وحتی سر در گمی دولت ومقامات از چگونگی ومیكانیزم انتقال سخن زد! اوگفت:انتقال مسؤلیت یك ضرورت است ولی موفقیت آن به اجماع ملی وسیاسی بستگی دارد؛ چیزی كه در مورد آن حتی گفتمانی صورت نگرفته است.
آقای احمد زی باوجودی كه تاكید داشت دولت افغانستان به نقطه ای رسیده كه مسؤلیت های امنیتی اش را به عهده بگیرد؛اما این تئوری را هم طرح كرد كه امنیت وثبات دو مقوله متفاوت است كه یكی را می شود به زور تامین كرد ولی فاقد اهمیت است وشكننده و وابسته به دیگری كه آن را نه بازور بلكه با بستر سازیهای اجتماعی ودر نتیجه یك گفتمان اجتماعی واجماع سیاسی بایدبدست آورد وبه همین دلیل انتقال به معنی تغییر شكل همكاری بین المللی با ما است ونه به معنی قطع همكاری ودر همین را بطه او تاكید داشت كه افغانستان نقطه ثقل اخلاقی،سیاسی واقتصادی خود را نیافته است، به نظر وی ثبات سیاسی وابسته به استعمال بجا ومشروع ازقوا در یك دولت دموكراتیك است . به نظر من این سخن آقای احمد زی كنایه ای است بر بحران مشروعیت دولت وقوای كنونی آن!كه چنین برداشتی می تواند حرف اول وی را زیر سؤال ببرد.
آقای احمد زی در مورد تئوری ودكتورین خودش بحیث رییس كمیته آماده سازی انتقال مسؤلیت گفت كه وی این پروسه را یك عملیه اجتماعی می داند كه مرتب به نظارت وتغییر روش ضرورت دارد وبه همین دلیل سه مر حله ای ساخته تا پس ازانجام هر مر حله وگفتمان پیرامون ضعف وكاستی های آن در مر حله بعد تغییراتی وارد پروسه گردد وبه عنوان مثال از نحوه اجرایی شدن مرحله اول وارزیابی خود در زمینه سخن گفت:آسان ترین مناطق از نظر انتقال مسؤلیت با سخت ترین یك جا شد كه آسان ترینش بامیان بود. بامیان مشكل امنیتی ندارد، مواد مخدر وقاچاق نیست ولی فقر بیداد می كند وفساد اداری در دستگاه عدلی وقضایی مردم را تباه كرده ودست رسی به ولسوالیهای بامیان در شش ماه سال قطع است.
شاید این اشارات وی نمایش نوعی دل سوزی وی به مناطق محرومی مثل بامیان بود ونیز نشان دادن این نكته كه او متوجه اعتراضات اجتماعی می باشد، بخصوص كه وی پس از سخنرانانی مثل حضرت وهریز، داود مرادیان، این حقیر و...سخن می گفت وهر یك اشارات انتقادی به روند كنونی داشتند.(در نوشته جدا گانه یاد آور می شوم).مگر او نخواست كه این دلسوزی های لفظی اش وعمل خلاف آن را پاسخ بگوید؛ اوگفت كه در مرحله اول 3/7میلیارد دلار برای تامین اجتماعی انتقال مسؤلیت تخصیص داده شده وتا پایان درین زمینه 22میلیارد دلار تعهد وجود داردولی حاضر نشد كه بگوید برای با میانی كه او فقیرترین ولایات در جریان انتقال مسؤلیت شناسایی كرده وتاكید هم دارد كه روند بگونه ای است كه در فرایند گفتمان اجتماعی تجدید نظر صورت گیرد،چرا كمترین بو دجه تخصیص داده شده ودر آینده كدام ولایت حاضر است از سهم خود بخاطر فقیر ترین بودن بامیان اعطا نماید؟
وی در عین حالی كه به نمایندگی كمیته ای سخن می گفت كه ریاست آن را به عهده دارد ودرعین حال یك نهاد ایجاد شده توسط حكومت ورییس جمهور است، ازضرورت تغییر حكومت داری سخن گفت؛ به نظر وی ساختار اداری دولت همان ساختار دوران نجیب است وقوانین كاپی شده از قوانین اروپایی وغیر قابل تطبیق در ساختار اداری واجتماعی وفرهنگی وسیاسی افغانستان ، او تا كید نمود كه افغانستان سویس نمی شود وبرای قانون سازی تسلط بر زبان عربی ضرورت است ،با این وجود او تاكید به نوعی جزمیت در ساختار ها داشت وبه صراحت گفت كه افغانستان قربانی 400 سال تغییردر ساختار ها وطرحهای مختلف است!
آقای غنی پس از ایراد سخنرانی اش كه خواست به نوعی گیج كننده ومتناقض ارائه كند ودر واقع مباحث عینی را با تئوری های فلسفی غربی خلط نمود در بحث آزاد حتی در برابر دوپرسش؛ یكی اینكه از هر تغییری در روش وساختار چه كسی سود می برد؟ ودیگری اینكه چه تضمینی وجو دداردكه 22 ملیارد دلاربرای انتقال مسؤلیت مؤثر واقع می شود وغارت نمی گردد؟ تاب نیاورد وبا اعصاب خرابی وكنایه وعقده مجلس را ترك كرد.
آقای غنی گفته بود كه بین انكشاف واقتصاد فرق است؛انكشاف را می شود با پروژه هایی كه توسط این پولها تمویل می گردد، انجام داد ولی اقتصاد به ذخایر وسر مایه های ملی ونحوه بهره برداری از آن رابطه می گیرد؛ اما او حاضر نشد بگوید بر اساس این تئوری برای مناطق انكشاف نیافته كشور نظیر بامیان وپنجشیر كه خودش مثال زد چه پروژه هایی را تمویل می كند؟
آقای غنی برای اینكه اثبات كند روند انتقال مسؤلیت فراموشی افغانستان وتر ك آن نیست، گفت افغانستان برای جهان مهم است چون آسیا مهم است. وی مطرح نمود كه اهمیت كشورها وحوزه های سیاسی وانسانی در جهان امروز با توجه به اهمیت اقتصادی آن سنجیده می شود وچون اقتصاد آسیا در جهان بسیار اهمیت پیدا كرده افغانستان هم به دودلیل در آسیا نهایت مهم است:به دلیل موقعیت جغرافیایی ما در اقتصاد آسیا ودیگر به دلیل معادنی كه تا هنوز كشف ناشده بود. لیكن او بسیار زود این حرفش را نقض كرد ودر قسمت دشواری انتقال مسؤلیت گفت؛ ما دو سال دیگر برای دنیا مهم هستیم وببینیم كه تا چه اندازه درین دوسال به اجماع سیاسی بر سرمنافع اجتماعی دست می یابیم كه اگر روند گفتمان اجتماعی مثبت بود اهمیت خود را برای جهان حفظ می كنیم واگر منفی بود ما به سقوط مواجه هستیم وبه همین دلیل انتقال مسؤلیت نهایت موضوع پیچیده است.
آقای غنی حاضر نشد بگوید كه در فقدان گفتمان اجتماعی وملی كه خود بر نبود آن در جریان پروسه اعتراف داشت ونیز در عین رفتار غیر مسؤلانه دولت در كل ورییس جمهور بخصوص ودر شرایطی كه توزیع امكانات ملی وبین المللی كا ملا ظالمانه است ودر صورتی كه ساختار نظام سیاسی واداری فاسد وفرسوده وكسی حاضر به باز نگری آن نیست ودر زمانی كه حتی در میان حكومت سالاران اجماعی بر سر پروسه های ملی وجود نداردو... چگونه می شود از اهمیت كشوری این چنین در منطقه وجهان سخن گفت؟
من خواستم گزارش گونه ای از چكیده سخنان كسی برای شما در یك جمعی از نخبگان بنویسم كه بدون تردید یكی از معماران نظام جدید افغانستان در همه ابعاد است ویكی از چهره های حرف ساز درین سالها بوده است، چنانكه خود باربار در جریان سخنانش به بحث وتبادل نظر بر سر موضوعات با هر یك از چهره های مؤثر سیاسی موجود در تالار همانند آقای قانونی وامرالله صالح ودیگرانی اشاره وتایید آنهارا نیز می گرفت.
حال شما ازین مجمل حدیث مفصل بخوانید وبگویید تناقض گوییهای آقای احمد زی ناشی از مغز مریض واعصاب خراب وی است ویا تعمدی برای مغالطه وگمراه سازی مردم وپیش بردن هدف قومی وقبیلوی اش؟
باور من این است كه كاملا یك مغالطه عمدی است ونتیجه اش را هم در انعكاس خبر در رسانه هادیدم كه هر رسانه مرتبط با بامیان همان حرف را علم كردند كه با میان فقیر ترین است واشك تمساح آقای غنی آنهارا آنقدر جذب كرده بود كه شاید برای مدت طولانی حال وهوای این پرسش را نداشته باشند كه برای این فقیر ترین چه باید كرد؟


نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Sharef
سه شنبه 1390/05/11 12:57 بعد از ظهر
اینی که احمد زی قایل شده است که در بامیان فقر بیداد میکند وکار نشده است اینهم یک پیروزی ونتیجه افشاگری های منطقی امثال جنابعالی شاید باشد. گرچه ممکن این داماد یهود در عمل خلاف آنرا انجام بدهد!
Rasekh
سه شنبه 1390/05/11 12:39 بعد از ظهر
سلام
من گزارش جلسه را از طریق تلویزیون اریانا دیدم ولی متاسفانه به سخنان شما هیچ اشاره ای نشد و در یک مورد که دوربین پشت سر تان بود احساس کردم که شما هم جزء سخنرانان یا باحثان بوده اید. اقای احمد زی در برخی موارد درست می گوید اما اراده ای برای درست بینی و حل مشکلات ندارد. همانطوری که بهتر می دانید، ان ها در پی حفظ یک ساختار است که ظالمانه و شکننده بوده است.
پاسخ محمد سرور جوادی : درست دیده اید ودقیق. خوب رسانه ها كانالی وسلیقه ای هستند. چه میشه كرد؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ