تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - نشانه های دیکتاتوری
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

نشانه های دیکتاتوری

تاریخ:شنبه 1391/04/3-07:25 قبل از ظهر

نشانه های دیکتاتوری

من هفته پیش نوشته ای را منتشر کردم وتحلیلم را از روند احتمالی حکومت کردن کرزی نوشته بودم وسخنان وی در نشست مشترک سه قوه تقریبا موافق تحلیلم بود، درین نوشته می کوشم فهرست وار نکاتی را که از دید من نشانه های دیکتاتوری است یاد آور شوم.
1- آقای کرزی این نشستی در نوع خود بی سابقه را بگونه ای بر گزار کرد که هیچ کس نمی دانست، هدف از تشکیل آن چیست؟ محور بحث چه خواهد بود؟ وآیا فرصتی برای اظها نظر هست یانه؟ در بی تکلیفی وسر در گمی قرار دادن نمایندگان واعضای قوای دیگر ونیز فرصت ندادن به اظهار نظر برای دیگران واضحا نشانه ای از دیکتاتوری بود واین هدف را واضح می ساخت که وی در پی اخذ مشوره وکمک برای اصلاح امور نه بلکه در صدد توجیه بسیاری از دشواری های حکومت داری اش ونیز نمایشی برای فریب واخذ پوششی برای اقدامات بعدی اش است.
2- در مدت دوهفته از اعلام تا بر گذاری نشست، ضمن اینکه آقای کرزی هر سه قوه را در خلاء معلوماتی قرار داده بود، برای پیشگیری از تبارز هرگونه واکنش منفی واعتراض آمیز تعدادی از نمایندگان وسناتوران را سازمان دهی نموده اقدامات جالبی را در جریان نشست به نمایش گذاشتند؛ بطور مثال زمانی که یک نماینده معترض می خواست حرفی بزند نمایندگان اجیر شده مرتب کف می زدند، ما بعنوان بیننده جریان نشر مستقیم برنامه متوجه نمی شدیم که این نمایندگان را چه چیزی به وجد آورده تا کف بزنند؟ حتی زمانی که نمایندگان خواهان قرائت طرح شان شدند ضمن اینکه آقای کرزی از رد این طرح سخن گفت، بطور تحقیر آمیزی از تفاوت رفتار وفرهنگ این نمایندگان با دیگر نمایندگان ملتهای جهان سخن گفت ونیز بوضوح بیان کرد که بگذارید اینها کار خود را نمایند من کار خود را می کنم!! 
همزمانی این اتفاقات در مجلس ما وختنه شدن نمایندگان مجلس در زیمبابوه مرا به فکر یک نوع تشابه عملی بین رفتارهای دیکتاتوران آفریقایی ودیکتاتور رند مشرب خود ما انداخت، نا گفته نماند که در آفریقا سنت ختنه زنان بسیار شدید اجراء می شود ودر مجلس ماهم اغلب بانوان شور ونشاط کف زنی وبر میز کوبی وصداهای راستین را در هیاهو گم کردن دارند وچه می دانیم شاید ختنه سیاسی در کشور ما به این شیوه باشد.
3- شروع سخنان کرزی با روایتی از محمد قسیم فهیم به چه معنی بود؟ من برداشتم این است که آقای کرزی مثل همیشه برای تلاشی واز هم پاشی صف رقبای سیاسی خود ونیز ایجاد نفاق در میان اقوام غیر پشتون از مهره های دردسر سازی مثل فهیم خان بهره می گیرد، کرزی همیشه رفتار مقناطیسی با چند چهره مشخص قومی غیر پشتون داشته است؛ گاهی قطب دافعه را بسوی آنها پیش کرده وتا دورها انداخته وگاهی هم قطب جاذبه را نشان داده وبه دمب خود گره شان زده است. در هردو حالت قدرت، عنصر محوری در جذب ودفع این آدمها بوده است.کرزی برای هریک از چهره های بارز قومی دوسیه قطوری از کاستیها وضعف های شان ساخته ودر موقع ضرورت آن را روی میز محاکم می اندازد ویاران یاغی وسرکش را در موقع حساس ونیاز به دنبال خود می کشاند.
از جانب دیگر کرزی وفهیم خان در امر مبارزه با فساد حالت مشابهی دارند ودر واقع هردو شریک جرم واحدی هستند، در غارت داراییهای کابل بانک وغصب املاک عمومی ودخل وتصرف در قرار داد ها برادران هردو سهم مساوی دارند وباید هم در میدان یکی معاون دیگری باشند.
4- آقای کرزی با مروری بر تاریخ وگذشته این سر زمین، به این نتیجه رسید که افغانستان با روی کار آمدن او خانه همه اقوام شد، دقت در کاربرد این کلمات یاد آور آن است که در گذشته این سرزمین خانه همگان نبوده است، چنانکه طالبان گفته بودند؛ تاجیکان به تاجکستان وازبیکها به ازبیکستان وترکمنها به ترکمنستان وهزاره ها به گورستان بروند واین سرزمین از ما است. رویه حکومتهای گذشته نیز تطبیق برنامه ای بود که اعلام نشده بود وطالبان آن را اعلام کردند.
آقای کرزی با بیان این حرف خواست منت تلویحی به گردن اقوام دیگر بگذارد ونیز تهدید خاموش ونهفته ای که اگر او نباشد، بازگشت طالبان وآوارگی غیر پشتونها حتمی ودر راه است. گفته می شود که کرزی بارها در جلسات کابینه وشورای امنیت در برابر اعتراضات وخواسته های مردم غیر پشتون با خشونت گفته است که زیاد جنجال نکنید ورنه من ایلا می کنم تا طالبان بیایند وهمه تان را یک بار دیگر به ماورای کوکچه برانند!! متاسفانه سیاست زور در پس وروی در پیش سیاست همیشگی قوم گرایانه این دسته از وطنداران ما بوده است واین سیاست کارایی خود را همیشه داشته وموجب بیم وهراس عده ای گردیده است.
5- آقای کرزی از آزادی داخلی رسانه ها سخن گفت وخواهان آزادی خارجی آنها شد، به نظر او گرچند اهانت به رییس جمهور ودیگر مقامات بلند پایه در دیگر جاهای جهان جرم است ودر کشور ما هر روز جریان دارد وکسی مانع نیست واین خوب است ولی رسانه ها باید خود را از دام خارجی ها برهانند ومنافع ملی را اصل قرار دهند.
بحث وابستگی رسانه ها به کشورهای خارجی از بحثهای خطرناکی است که می تواند آزادی بیان را به شدت آسیب زند، این بحث ضمن داشتن رگه هایی از واقعیت می تواند بهانه ای برای نابودی اندیشه ها وخاموش ساختن صدا های رسای اعتراض نیز گردد. مقوله منافع ومصالح ملی نیز از مقوله های تعریف ناشده ای است که دراین سرزمین گاهی تا مرز انهدام مطلق دسته ای ازساکنان،اسارت عده ای دیگر برای آقایی عده دیگر نیز تفسیر شده است.
6- آقای کرزی از کنار گذاشتن "مصلحت گرایی" سخن گفت واین بدان معنی است که حکومت او در گذشته هیچ معیاری غیر از خوشی این وآن نداشته واکنون او می خواهد این معیار را تغییر دهد، تغییر معیار حکومت داری کرزی راهی به سوی تصفیه گسترده سیاسی در حکومت است ونه گرایش به سوی شایسته سالاری. آقای کرزی از طرد روحیه ودعوای قوم وسمت ومحیط نیز سخن گفت، حرفی که تلویحا نقطه پایان گذاشتن به خواسته های عدالت جویانه اقوام مختلف کشور ونیز تئوری های سیاست بازانه منتقدین کرزی مبنی برتغییر ساختار مرکزگرای نظام اداری موجود است، خواستهایی که در صورت طرح واصرار پس ازاین می تواند جرم تلقی شود.
7- کرزی یکی از موانع عمده بر سر راه مبارزه با فساد، احزاب را نام برد وخواست بفهماند که دموکراسی حزبی در افغانستان ممکن نیست واحزاب بجای رشد دموکراسی بیشتر چانه زنان چوکی ودلالان مقام وثروت بوده اند.
وی می خواهد با تحریک احساسات علیه احزاب از یک سو خود را از فشار های سیاسی برهاند واز جانب دیگر چهره های مشهور جنجال بر انگیز وباج گیر را تصعیف نماید، خصلت احزاب در کشور ما این بوده که اولا تمام حزب وخواسته ها وتوانش در سیمای یک فرد تجلی می کند وثانیا عمدتا خواست احزاب فرد محور،سودجویی حول منافع شخصی بوده ونه اندیشه های سیاسی وطرحهای سازنده برای ملت سازی ودولت مداری مدرن.
8- آقای کرزی کوشید تلویحا به مردم بفهماند که راه آینده راه دشوار وتاریکی است که ممکن مجبور به "کاه خوری" شوند!! اینکه قبلا آقای اشرف غنی گفته بود ما علف می خوریم ولی ازین سر زمین دفاع می کنیم وحالا کرزی می گوید کاه می خوریم گذشته از اینکه نهایت ضعف فطرت شان را می رساند وخصلت علاقه این مردمان به حیوانات را بیان می کند وتوهین بزرگی به ملت افغانستان است، نشان دهنده آن است که کرزی از همکاری ملتهای جهان با افغانستان نا امید شده وهم باور ندارد که بتواند شرط دنیا برای کمک را بر آورده سازد؛ دنیا نفی فساد را می خواهد ونفی فساد برای حکومت کرزی بمعنی قطع ودور انداختن بخشهای حساس واکثر وجودش است ومساوی با مرگش.
9- آقای کرزی با آوردن اعضای غیر قانونی دادگاه عالی در مجلس وپاسخ ندادن به اعتراضی درین مورد نشان داد که قوه مقننه ضعیف تر از آن است که بتواند مانع خود سری های او گردد، او بارها در گفتارش ونیز با رفتارش شورای ملی را به باد تمسخر گرفته ودر نشست اخیر نیز نشان داد که صداهای اندک معترض درین خانه را چگونه با کف زدنهای اکثریت اعضای این خانه که نام خانه ملت را بخود داده است، خاموش می کند، کف زنانِ مشعوف ومفتون حتی برای طرح کاه خوری زعیم ملتی که همیشه از سوی حاکمان خود کامه وبی فرهنگ گوساله محسوب شده است، کف زدند!!
10- آقای کرزی به وضوح از نمایندگان اقرار گرفت که در برابر اقدامات او در مورد آوردن اصلاحات مداخله نمی کنند ودیگر حق ندارند به بهانه منطقه وقوم وسمت وادعای محرومیت وغیره در امور حکومت واقدامات وی مداخله نمایند. 
پیش ازین بار ها از زبان اعضای حکومت شنیده شده است که دخالت اعضای پرلمان در کار های آنان مانع قانون مداری می گردد،وکلاء وسناتوران به شدت متهم به دخالت در عزل ونصب مامورین دولت، حمایت از مجرمین وحتی دخیل بودن در فساد وناامنی وسازمان دهی مجرمین هستند.زمانی که آقای کرزی گفت: سرمن انتقاد شده که مصلحتی گرایی می کنم بلی چنین بود ولی ازین پس مصلحت هارا کنار می گذارم وشما دیگر نیایید که منطقه ام قومم ولایتم چه شد، شما در کار ما دخالت نمی کنید نه؟ وهمه هم کف زدند وهم صدا کردند که نه به وضوح مشخص بود که نمایندگان چه چیزی را اقرار می کنند؟
11- یکی از موضوعات مهمی که کرزی درین سخنرانی مطرح کرد، گروپهای مسلحی بود که بقول او درین اواخر زیاد شده وباید نابود ویا محدود شوند، راه اندازی یک روند خلع سلاح جدید به منظور تضعیف گروپهایی که گاها حق شان را در صورتی که از مجرای قانونی بدست آورده نمی توانند به اسلحه متوصل می شوند ونیز محدود ساختن رهبران قومی در استفاده از سلاح، می تواند به تضعیف مقاومتهای حق طلبانه ای مثل دفاع مردم بهسود ونیز تهدیدهای امنیتی به جان رهبرانی چون دوستم،محقق وغیره که با کاروانی از افراد مسلح در حرکتند منجر شود.
12- در یک جمع بندی می توان گفت که آقای کرزی درین نمایش چند دست آورد دارد: الف؛ او برای کنفرانس توکیو سوغاتی با خود می برد که توانسته توافق سه قوه را برای قلع وقمع فساد پیشگان بدست آورده ودیگر مصلحت گرایی نمی کند، اگر این سوغات مایه فریب دنیا شود کرزی چند صباحی از کاه خوری دور می شود. ب؛ اودر بعد داخلی اقداماتی را برای تصفیه سیاسی وسر کوب معترضین خواهد نمود، این اقدامات هم در درون حکومت خواهد بود وهم برون از حکومت. نفی خواسته های سیاسی وقومی، قطع دست وکلاء از امور حکومت با اخذ اقرار از آنها ونیز همه اعضای مجلس که شامل هرسه قوه ومعاونین رییس جمهور هم می شود، محدود ساختن آزادی ها از جمله آزادی بیان، اقداماتی برای محدود ساختن توان نظامی رهبران قومی وخلع سلاح گروپهای فشار، تضعیف احزاب ونهاد های مدنی وبر قرار ساختن حالت اختناق واستقرار حالت اضطرار اعلام نشده ودر نهایت باز کردن راه به سوی دوام حکومت دیکتاتوری مدرن غایت مرام اودست آوردی است که او در پی آن بوده است.


نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
محمد پیوند
سه شنبه 1391/04/6 04:03 بعد از ظهر
من پیش از این با ور نمی کردم در افغانستان تا این حد جنگ روانی و رسانه ای باشد اما وقتی دیدم خبرگزاری پژواک به صورت بی سابقه به این جنگ دامن می زند واقعا باور کرده ام .
خبر گزاری پژواک در این اواخر با افراطیت و تندی از تروریستان و طالبان دفاع می کند فکرکنم کرزی کمتر از ده ملیون دالر به این خبرگزاری نداده است. یقین دارم. نمونه ای جنگ قومی پژواک را در آدرسی که داده ام بیبینید
غلام حضرت
سه شنبه 1391/04/6 03:56 بعد از ظهر
خیلی عجیب است وقتی طالبان حتی روز دهها نفر پولیس و اردوی ملی را می کشد و ده سال است که تمام پروژه های اقتصادی و فرهنگی و... کشور را معلق گذاشته اند کرزی نمی گوید بوی زور به مشام می رسد و برعکس آنها را تشویق می کند که بیشتر بجنگند و برای شان اسلحه توزیع می کند اما همین که جنرال دوستم لب باز می کند که باید کارگران معدن نفت شمال از مردم منطقه باشد کرزی بلادرنگ جلسه ای فوق العاده تشکیل می دهد و هشدار می دهد و از طریق استخبارات و لوی سارنوالی خود برای دوستم پرونده ای بسیار کلان درست می کند!
به این می گویند وحشیگری و استبداد عریان و تبعیض قومی در روز روشن و در پیش چشم تمام جهانیان!!
عیسی امید
شنبه 1391/04/3 08:08 بعد از ظهر
با تاید سخن های نویسنده محترم جناب سرور جوادی، دقیقا کرزی برای بقای خود در قدرت چنین عمل های را انجام میدهد، ولی مردم افغانستان حالا به بلوغ فکری رسیده و بیشتر از قبل این موضوع را درک کرده که آقای کرزی در ده سال چقدر درد را دوا کرد که بعد از این کند.
عبدالله غفاری
شنبه 1391/04/3 07:09 بعد از ظهر
سلام استاد زیبا بود
برنامه ای که برای هزاره ها در انتخابات پیش رو پیشنهاد می کنید را از همین الان شروع کنید
من از گرایش های سیاسی شما اطلاع دقیقی ندارم اگر با جبهه ملی نیستید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ