تبلیغات
لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت - دوستم ودامهای توطئه
درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

دوستم ودامهای توطئه

تاریخ:شنبه 1391/04/24-04:19 بعد از ظهر

دوستم ودامهای توطئه

 

شهادت احمد خان سمنگانی یکی از مقتدر ترین اعضای جنبش ملی تنها از حیث فقدان وجودش برای جامعه ازبیک وجریان سیاسی جنبش مشکل ساز نیست بلکه می تواند در مسیر بازی های سیاسی کلانی که برای حذف دوستم در جریان است نیزبه کار گرفته شود ومشکل دیگری بیافریند.

احمد خان سمنگانی سابقه جهادی پر آوازه ای داشت ولی گرایشهای قومی موجب شد در نخستین روز های تشکیل جنبش ملی به آن بپیوندد وزعامت دوستم را که ملیشه های ازبیک در حکومت خلق وپرچم را رهبری می کرد بپذیرد، وی در جریان در گیری های داخلی میان دولت استاد ربانی وجنبش ملی جزء سر سخت ترین فرماندهان ضد دولت ربانی بود، وی در مقاومت علیه طالبان نیز هم شهرت وهم نقش بسیار مهم داشت. احمد خان دردور اول انتخابات ریاست جمهوری حامی جدی دوستم بود ولی پس از آن مشکلاتی دردرون جنبش بوجود آمد وجنرال دوستم در داد وستدهایش با کرزی مورد انتقاد زیادی بود، دوستم پاسخ نقدها را با خشونت داد وکسانی مثل احمد خان، مولوی عبدالخبیرو... زورگویی های وی را بر نتافتند. احمد خان وتعداد زیادی از چهره های موثر جنبش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از داکتر عبدالله حمایت کرده وراه خود را عملا از دوستم جدا نمودند، هم احمد خان وهم مولوی عبدالخبیر مورد حمله وکمین قرار گرفته چند تن کشته دادند وهردوی این ها دوستم را بعنوان قاتل شان می دانستند. حال قتل احمد خان با وجودی که واضحا کارتروریستهای حرفوی مشهور در این دیار است ولی با اندک غفلتی می تواند تاوانی برای دوستم شود ووارثین احمد خان را نیز در ردیف خونخواهان رسول وغفار پهلوان قرار دهد.احمد خان موقعیت دشواری داشت ومن از نزدیک با وی وافکارش آشنا بودم ودر مجلس اغلب کنار هم بودیم؛ او علاقه جهادی اش شدید بود وغیرت قومی اش هم بسیار بالا، از رنج مردمش دلی خونین داشت واز خشونت رفتاری واخلاق ودیکتاتوری رهبر جنبش نهایت شکایت.جنبشی بودن احمد خان از اوچهره ای می نمود که با جهادی بودنش تفاوت داشت وجنگهایش با جمعیت وحزب اسلامی وطالبان شخصیتهای متضادی از اوساخته بود ورفتارسیاسی اش در انتخابات ریاست جمهوری هم کینه اورا دردل کرزی وهم دوستم کاشته بود. حال مرگ او می تواند ابزاری برای هرکسی باشد تا خون احمد خان را بر چهره رقیب بمالد.

دوستم امابرخلاف تعبیر وتفسیر برخی که از او جنرال سر نوشت ساز حکومت ها تعبیر می کنند ونتیجه می گیرند که درگیرشدن او با هر حکومتی زمینه اسقاط آن را فراهم کرده است، در تقابل با کرزی تا کنون نشان داده که در نقطه آخر ودقیقه 90 می بازد؛ شاید این وضعیت ناشی از آن باشد که وی در درون جامعه ترک تبار های کشور به نحوی رفتار نموده که فرصت بازی را فقط برای خود خواسته وهیچ چهره مشهور دیگری توان قد بر افراشتن نداشته واین بمعنی آن است که ترکان افغانستان مساوی با دوستم ووی مساوی با ترکمن وازبیک، آدم به یاد سخنان رییس امنیت شاه تیسو در افسانه جومونگ می افتد که در گاه بیهوش بودن تیسو از اثر زخم کمان یخن طبیب را جفت کرده بود که تیسوباید نمیرد چون با مردن او بویو هم می میرد؛ بویو یعنی تیسو وتیسو یعنی بویو ودرنهایت هم افسانه همان گونه ختم می شود که رییس امنیت پیش بینی کرده بود.جا نشینان تیسو در زندگی وی کسی نبودند وبا مرگ او همدیگر را خوردند. درده سال گذشته جامعه ازبیک وترکمن گاهی که دوستم با کرزی مقابل شده مخالف حکومت وگاهی که معامله کرده موافق وسازنده های پایه های حکومت بوده اند وهیچ وقت فرصت مانور چند بعدی را نیافته اند.

مشکل دوستم در ده سال گذشته تنها همین نبوده بلکه ریخت وپاش های داخلی نهضتش شدیدا خشونت بار وکشنده بوده است؛ داستان بغاوت برادران رسول پهلوان که ریشه در قبل از تحولات سلطه وسقوط طالبان دارد موجب برچیدن بساط قدرت دوستم در شمال در دومرحله بواسطه مانورهای معامله گرانه عبدالملک وگل محمد پهلوان گردید وهمچنان ادامه دارد وبغاوت انجنیر مهدی وجمعه خان همدرد موجب انسجام حزب اسلامی در شمال وکشتار خونین شبرغان وتسخیر مقر قدرت دوستم در شبرغان گردید، مخالفت کسانی مثل مطلب بیک واحمد خان سمنگانی واخیرا روشنفکرانی مثل رحمن اوغلی، کارگر، سادات، ساعی وملاهایی مثل عبدالخبیرمعاون دوستم در جنبش موجب گردیده بود که دیواره سلطه مطلقه فروریزد. برعلاوه فرماندهان مهمی از تبارعربهای شمال نظیر حاج پاینده وبرادران عبدال چریک از طرفی متهم به استخراج وتصفیه وفروش غیر قانونی میلیونها بیرل تیل از چاههای نفت سرپل هستند واز جانب دیگر فعلا متهمین اصلی نا امنی ها در سرپل می باشند، حاج پاینده به خاطر نجاة فرزندش از زندان که به اتهام تجاوز جنسی زندانی بود گروپ مسلح تشکیل داده وزندان سر پل را منفجر وزندانیان را فراری داد،همین اشخاص در تهدید کمپنی نفتی چین دخیلند ودوستم میان طرد آنها وفشار حکومت ظاهرا بقای دوستی با آنهارا ترجیح داد ولی همین ترجیح موجب تکرار همان حالتی شده است که وی در برخورد با اکبربای دید.اکبر بای نیز درگیر اختلافات شدید مافیایی با بعض اشخاص نزدیک به دوستم بود وبا شخص وی چیزی نداشت لیکن کارش به نقطه ای انجامید که کل دوسیه تاوان گردن دوستم شد.

در دور قبلی انتخابات، دوسیه جنایی دوستم واکبر بای موجب شد تا پای ترکیه در بازی ها گشوده شود، ترکها در برابر رهایی دوستم توسط حکومت متعهد شدند تا وی را به ترکیه منتقل نموده از سیاست در افغانستان بیرون سازند، درمدتی که دوستم در تبعید غیر رسمی بود، ترکها کوشیدند از ازبیک های مخالف او محور دیگری بسازند لیکن درین امر موفق نشدند چون برای ازبیک هایی که تازه از سلطه دوستم رها شده بودند دشوار بود سیاست منهای دوستم را بگونه منسجم رهبری نمایند ونیزازبیک ها تمایل نداشتند در کنار کرزی سیاست نمایند در حالی که دولت ترکیه با محوریت او در پی رشد دادن سیاست مداران ازبیک وترکمن بودند، لذا در آخرین فرصتهای بازی بارفع تبعید از دوستم، وی متعهد به حمایت از کرزی شد وتمام فرصتهای بازی برای ازبیک هایی که غیر ازاین می اندیشیدند از دست رفت.

حالا نیزعین سناریو در حال تکرار شدن است؛ دوستم به شدت در گیر دوسیه نفت شمال گردیده واز هر جهت در حلقه محاصره قرار دارد، رقبای درونی اش نیز در حلقه ارگ شامل شده ومی خواهند برای دور بعدی رل دوستم را برای تیم کرزی داشته باشند، از جانبی ترکیه باز وارد گود شده است ودوستم را ازحلقه حمایت خود رانده ومخالفانش را تقویه می کند، در روزهای اخیر خبرهای تاحدودی موثق بود که حکومت به ترکها گفته اند که ناگزیر از زندانی کردن دوستم می باشد در حالی که چنین اقدامی به نفع نیست وترکها پذیرفته اند که دوستم را از افغانستان خارج ودیگر راه بازگشت اورا ببندند ودر مقابل حکومت یکی از رقبای اورا بعنوان وزیر دفاع تعیین نماید.

با قتل وحشتناک احمد خان که به همراهش تعداد دیگری از شخصیتهای موثر ومهم قوم ازبیک نیز شهید شده اند، معلوم نیست که تا چه اندازه سناریوی تهیه شده اجراء می گردد وآیا این حادثه تاثیری می گذارد یانه؟ اما واقعیت این است که رهبری انحصاری یک شخص برای بخشی از مردم افغانستان اگر گاها سودی داشته در نهایت مرگ سیاسی آن بخش را در بر داشته است واختلاف سران اقوام همیشه مظلوم زهر کشنده ای بوده است. اگر سناریو به قسمی که گفته می شود تطبیق شود دوستم یا برای همیشه از سیاست در افغانستان حذف می شود ویا باز هم در دقایق آخر برای کوفتن میخ دیکتاتوری به صحنه می آید ودور باطل گذشته تکرار می شود.

در تحولات شمال وقتل های زنجیره ای نباید نقش مرموز ورشد روز افزون حزب اسلامی را نا دیده گرفت؛ این گروه با کشتن افرادی که حتی در فقدان رهبران کلیشه ای وسنتی می توانند درد سر ساز شوند راه را برای بازی های خود هموار می سازند، اکنون حزب اسلامی سرش در سیمای ارغنده وال در ارگ است ودمبش در چهره حکمتیار پنهان ودر دو فاز سیاست وحکومت وترور وقتل راه خود را می گشاید. قتل جنرال داود، سید خیلی، مطلب بیک، احمد خان وفرمانده زون غرب پلیس که از بستگان احمد خان است ودهها تن دیگر در یک سال اخیر بسی مرموز وپیچیده است در حالی در عرصه سیاست نیز دیگران به شدت شعارزده ونمایشی عمل می کنند وپراکندگی شان بیشتر از هر زمانی هویدا است.

من می خواهم بگویم که درعین حالی که دوستم وخدماتش را ستایش می کنم ولی هرگز نمی خواهم بگویم که وی دچار اشتباهات بزرگ سیاسی نشده است، کتمان اشتباهات رهبران سیاسی، مر گ سیاسی جامعه است در عین اینکه کتمان خدمات شان نیز ظلم است. رهبران ما باید می آموختند که دیکتاتوری وخود خواهی شان همیشه کار ساز نیست واخلاق دوران جنگ نمی تواند اخلاق سیاست برای عصر وشرایط توسعه هم باشد، رهبران سیاسی ما تاکتیک های سنگر نشینی را در سیاست هم دنبال می کنند، در جنگ عقب زدن دشمن از یک سنگر می تواند شاه کار باشد وهیاهو وسیاهی لشکر داشتن روحیه فتح سنگر را خلق می کند، در جنگ تاکتیک ها لحظه ای وبا توجه به موقعیت استراتیژیکی خود ودشمن است ولی در سیاست هیچ یک ازین تا کتیک ها کاربرد موثر ندارد، کرزی درین ده سال بابرنامه وآرام ریشه دوانده ولی رهبران سیاسی دیگر منفعلانه، مقطعی وباج گیرانه عمل کرده اند ضمن اینکه هیچ کدری برای تشکل های سیاسی شان پرورش نداده اند.

خیلی زود خواهیم دید که کرزی با برنامه ای که سالها چیده چگونه تصفیه سیاسی خواهد کرد؛ تصفیه ای که کسی بد هم نخواهد گفت بل تحسینش هم خواهند کرد، او از رهگذر فساد اداری کلانترین سود را برده ولی تصفیه سیاسی اش قهرمانی مبارزه با فساد را ازآن او می کند.نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
مولوی عبدالخبیر
جمعه 1393/05/3 08:50 بعد از ظهر
بسمه تعالی جناب جوادی صاحب سلام وعرض أدب دیدكاههای تانرامطالعه كردم خوش شدم كفتی بیشترندارم بیشابیش حلول عید سعید فطررامبارك بادمیكیویم مولوی عبدالخبیر
مولوی عبدالخبیر
جمعه 1393/05/3 08:40 بعد از ظهر
بسمه تعالی جناب جوادی صاحب سلام وعرض أدب دیدكاههای تانرامطالعه كردم خوش شدم كفتی بیشترندارم بیشابیش حلول عید سعید فطررامبارك بادمیكیویم
دوشنبه 1391/04/26 12:27 بعد از ظهر
سلام دوستان گرامی!
درزمینه باید خاطرنشان نمایم که دسیسه ها درارگ ویاسازمان های جاسوسی جهان ومنطقه طرح میشوند اما تطبیق ان توسط برادران کرزی صورت میگیرد زیرا اشخاص انتحاری دردست قوم جاهل قراردارد .من میخواهم بگویم که درهمه این ترورها برعلاوه گروه طالب ها وسازمان های استخباراتی جهان ومنطقه ارگ نشین هاهم به نحوی مستقیما دست دارند ...هوشیارباشید
Alireza
یکشنبه 1391/04/25 07:40 بعد از ظهر
عجب معلوماتی داری جناب جوادی واقعا خیلی خرسند شدم که شما خیلی خوب اشراف دارید بر معادلات کشور.
تولا
یکشنبه 1391/04/25 10:35 قبل از ظهر
سلام خدمت آقای جوادی تقدیم است .
قلم توانمند شما تواناتر باد
اگر اجازه شما باشد انجمن نویسندگان میخواهد نوشته های ماندگار شما را با همكاری و هماهنگی خود شما از صفحه نت استخراج نموده و در قالب یك كتاب در خور مردم افغانستان بدهند . با موفق شما از كار آغاز میگردد.
پاسخ محمد سرور جوادی : اگر چنین کاری شود ممنون می شوم ولی قبل از هر اقدامی دو چیز ضرورت است؛ اول چون نوشته ها اغلب مناسبت خاصی دارد ضروت به توضیح ویادهانی دارد. دوم بعضا اشتباهاتی وجود دارد که باید تصحیح شود، در صورت تمایل به اقدام من همکار شما خواهم بود.
محمد عطا
شنبه 1391/04/24 04:53 بعد از ظهر
جناب جوادی برایت ازته ای دل آرزوی سلامتی میکنم امیدوارم سلامت باشی وهمچنان برای نسل جوان ومردم این مرزوبوم روشنگری کنی.
ستاره
شنبه 1391/04/24 04:39 بعد از ظهر
دعــــــــــــــــــــــــوتنامه
سلام خدمت دوست عزیز این دعوتنامه از طرف یکی از کاربران فعال انجمن ام دی وان ارسال شده است
درصورت تمایل سری به انجمن بزنید و عضو شوید و فعالیت نمایید
باتشکر
ستاره
نام کاربری
setare201298
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ