درغار تاریخی لیگان مقاومت شگفت انگیزی علیه عبدالرحمن جابر صورت گرفته است.

خالد برای امنیت بیشتر یا...؟

تاریخ:پنجشنبه 1391/06/16-07:46 قبل از ظهر

خالد برای امنیت بیشتر یا...؟

آقای کرزی همزمان با معرفی اسدالله خالد بحیث رییس عمومی امنیت ملی به مجلس نمایندگان غرض اخذ رای اعتماد وی را بحیث سر پرست آن ریاست منصوب نمود. تقرر وی بعنوان سر پرست استخبارات ملی بمعنی آن است که اگر وی نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد هم درین سمت کار خواهد کرد واین نگرانی های جدی را در محافل سیاسی بر انگیخته است.چرا؟
نگرانی ها درین مورد دلایل متعددی دارد، اولین نگرانی ادامه نقض قانون توسط آقای کرزی علی رغم وعده هایش در نشست مشترک سه قوه وتاکید وی بر کنار گذاشتن راههای منتهی به فساد است، آقای کرزی برای اینکه سخنانش در آن نشست را نمایشی وظاهر سازی نخوانند فرمانی را نیز صادر ودر آن بیشترینه تاکید را بر رعایت وتطبیق قانون نموده است ولی خود در هر اقدامی دچار نقض عمدی قانون است. وی با وجود فعال بودن شورای ملی به کدام اصل قانونی برای ریاست امنیت ملی زمان ومیعاد مشخص خدمت تعیین می کند؟ بر فرض که چنین صلاحیتی را داشته باشد، آیا تعیین میعاد زمانی در زمان حاضر شامل زمان قبلی می گردد؟ همه می دانیم که عزل رییس قبلی امنیت ملی در اعلامیه ریاست جمهوری به دلیل اتخاذ تصمیم رییس جمهور مبنی بر اینکه هیچ کسی در پست ریاست امنیت بیشتر از دوسال خدمت نکند اعلام شد واین بمعنی آن است که رییس جمهور قانون جدید الوضع را به گذشته نیز تسری داده است وچنین عملی خلاف همه پرنسیپهای حقوقی وعقلی وعرفی است.
از سوی دیگر روند تعیین سر پرست وحفظ افراد مورد نظر در اداراة وسمتهای حساس دولتی ازین طریق غیر قانونی جدا در پیکر یک نظام با ثبات سیاسی ومقتدر قانونی شکاف ورخنه عمیق ایجاد می کند، روند نا دیده گرفتن نهاد های قانونی دولت ساز وراهکار های قانونی دولت سازی اصل دموکراتیک بودن نظام سیاسی مارا که مشروعیتش را از طرق دموکراتیک ورای مردم کسب می نماید زیر سوال می برد، نظامی که مشروعیت قانونی اش مورد سوال است ومقبولیت ملی اش را در نتیجه رفتار نا مشروع وغیر قانونی از دست داده وپذیرش وحمایت بین المللی اش شدیدا آسیب دیده نمی تواند پاسخگوی شرایط ونیاز های امروزی جامعه ما باشد.
اما نگرانی جدی واصلی محافل سیاسی در کنار آنچه گفته شد چیز دیگری است که نوعا در ذهنها پنهان می شود وبر زبانها جاری نمی گردد؛ این نگرانی هم با توجه به دلیل اصلی بر کناری رحمت الله نبیل قابل درک است وهم با توجه به زمینه هایی که در نوع رفتار وسیاست پنهان ومرموز آقای کرزی در سالهای اخیر مشاهده می شود وهم با ارزیابی شخصیت واندیشه ورفتار خالد.
نگرانی جدی این است که خالد ماموریت داشته باشد تا مناطق شمال ومرکز را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دچار نا امنی شدید نموده چهره های مخالف سیاسی را ترور نماید وتا حد امکان مناطق شرق وجنوب را تحت نام قیام مردمی علیه طالبان آرام سازد.
از سه سال قبل نشانه های واضحی از نا امن سازی مناطق شمال ودراین اواخر مرکزی کشور وجود دارد، مدتی بسیار جدی مطرح بود که هلی کوپتر های مشکوک افراد مسلح نا شناس را شبانه به مناطق مختلف در شمال انتقال می دهد ولی سر وصداهای نمایندگان مردم ومسئولین محلی ای که در برنامه دخیل نبودند شنیده نشد ودر نتیجه فشار افکار عمومی وی در یک پاسخ کوتاه به پرسش یک خبر نگار در زمینه گفت: من هم این شایعات را شنیده ام وبه نیروهای امنیتی دستور داده ام تا تحقیق وبرای من گزارش دهند. نه اثری از تحقیق نیروهای امنیتی دیده شد ونه خبری از گزارش وواکنش رییس جمهور مگر روند نا امنی در شمال ومرکز شدت گرفت وبجای جنوب وشرق مرکز وشمال کانون انتحار، ترور وکشتار وخرابی درسه سال اخیر شد.
آقای کرزی در سالهای اخیر واضحا از تلاش قوای امنیتی کشور ونیروهای بین المللی در سر کوبی طالبان ودیگر گروههای مسلحی که موجب کشتار وویرانی تاسیسات عام المنعه وترور ووحشت می گردید، نا راض بود وهر اقدامی را تحت عنوان کشته شدن مردم غیر نظامی ونیز تلاشی وبازداشت های خودسر نکوهش کرده وبار ها وبار ها در وازه دشمنان مردم افغانستان را دق الباب کرد وتمامی انگیزه های مبارزه با تروریزم را که در آغاز مقدس می نمود نابود ساخت وباری در سخنان وی تصریح شد که به بهانه مبارزه با تروریزم در هردو سوی خط دیورند پشتون کشته می شود واین واضحا اعلام نمودن جنگ ضد تروریزم بعنوان جنگ ضد پشتون بود وانگیزه پشتونهای ضد تروریزم را وارونه ساخته آنها در قوای مسلح تشویق شدند تا در نا امن سازی مناطق غیر پشتون نشین جدی شوند ونیز در کشتن سربازان وافسران داخلی غیر پشتون وخارجی سهم بگیرند.
کرزی با مایوس شدن از تبارز بعنوان یک چهره محبوب ملی، همانند سلاطین سلف پشتون تبارش به احساسات قومی روی آورد کاری که در افغانستان سنت دیر پای سیاستمداران شکست خورده است. او اماگریه هایش برای مظلومیت پشتون نیز صادقانه نبود ودر شرق وجنوب به تصفیه وسیع ودامنه داری دست زد که تا امروز خونهای بسیاری را بر زمین جاری کرده است، چهره های مثل احمد ولی کرزی، محمد عارف نورزی واسدالله خالد در سمتهای مختلف مامور تصفیه ها بودند ونیز مسئول تامین امکانات وسیع مورد نیاز تیم سازی قدرت خانوادگی وباندی که عمدتا از طریق مواد مخدر، غصب اموال عمومی، غارت املاک شخصی وکار با شبکه های استخباراتی به دست می آمد، کرزی خود با استفاده از موقف وقدرتی که داشت ومحمود کرزی با وجهه تجارتی وبازاری وعبدالقیوم کرزی با دلالی سیاسی در غرب عقبه های حمایتی این گروه بودند. کارشناسان پشتون می گویند در شرق وجنوب 50% ترور ها وقتل ها متوجه چهره های سیاسی غیر طالب بوده که توسط قوای امنیتی افغان وخارجی با هدایت همین افراد صورت گرفته است وتنها 50% کشته شدگان طالبان واعضای القاعده هستند، از دید این خبرگان درین مناطق دیگر چهره های درد سر ساز باقی نمانده اند وکسانی که مانده اند عمدتا در کابل ویا دیگر شهرهای کشور ویا خارج از کشور زندگی می کنند.
بر علاوه گسترش نا امنی ها در شمال ومرکز کار شناسان سیاسی نگران جدی آغاز ترور های سیاسی در کابل ودیگر شهرهای نسبتا امن بصورت سازمان یافته از سوی دستگاه استخبارات کشور هستند، این گروه تکرار وضعیت جنوب وشرق را در مرکز وشمال وغرب کشور بعید نمی دانند وباور شان این است که تا به حال باند آقای کرزی درین مناطق دست نیمه باز داشت ولی با آوردن خالد وپتنگ در راس دو نهاد امنیتی دست باز تری خواهد داشت.
تمامی اقدامات این گروه در سالهای اخیر همراه بارضایت وهمکاری دستگاههای استخباراتی پاکستان بوده است ولذا چهره های مشهور ضد پاکستانی وطالبانی از دستگاه قدرت آقای کرزی بخصوص نهاد های امنیتی کم کم رانده شده اند؛ کسانی همچون امرالله صالح، اتمر، وردک ونبیل.
ظاهرا گفته می شود که نبیل به دلیل سفری که به تاجیکستان داشته وبدون اطلاع رییس جمهور کرزی بوده مورد خشم قرار گرفته وبر کنار شده است ودر توجیه این اقدام هم گفته می شود که سفر وی با توجه به مشخص نبودن اجندا وغیر رسمی بودن بیشتر عیاشی تلقی شده است ولی حرفهای نا گفته وپشت پرده چیز دیگری است. آقای نبیل در دوسال ماموریتش هر روز با استخبارات پاکستان در گیر بود، او بعنوان رییس گارد ریاست جمهوری تحت آموزش شدید نظامی گاردمین های آمریکایی آموخته بود که چیزی به غیر ازدشمن را نشناسد وبه همین دلیل بازی های مرموز کرزی وباند خاصش را درک کرده نمی توانست، وی برای مهار نفوذ اسخباراتی پاکستان وارد گفتگوهای پنهانی وایجاد رابطه کاری با روسیه وهند شده بود وسفر اخیرش در پیوند با جنگ مافیایی واستخباراتی مرزهای افغانستان وتاجیکستان بود ودرین سفر از دوشنبه به آستانه، بشکیک، پکن ودهلی رفت ودر بازگشت مورد خشم قرار گرفت. کشانده شدن پای اعضای القاعده ایرانی تبار در حوادث افغانستان تحول تازه ای بود که برنامه سفر دومی نبیل به تهران بود، شاید طرح این گفتگو که در بازی های استخباراتی بعدی نوبت آسیای میانه وقفقاز وسینک کیانگ برای القاعده سازی است حتی در مزاق مربیان نبیل هم خوش نیامده باشد.
اکنون آقای کرزی در آستانه یک بازی دیگری است که دوفکتور را همزمان با خود دارد؛ تشدید نا امنی ها وسر تاسری ساختن آن بخاطر تعویق ویا لغو انتخابات وبقای قدرت تا انجام رسالتی را که می خواهدبه پایان برساند ودرین راه بخاطر منافع شخصی کسانی که در قدرت سهیمند وداخل حلقه خاص کرزی هم نیستند اورا یاری می رسانند. فکتور دیگر این است که اگر تحت فشار افکار عمومی وداخلی وجهانی ناگزیر از بر گذاری انتخابات شود باید راه را برای پیروزی تیم خود هموار سازد؛ امن سازی مصنوعی شرق وجنوب برای جلب نظر قومی، نا امن سازی شمال ومرکز وغرب برای پایین آوردن میزان رای رقبای قومی وترور چهره های موثر منتقد ووبال کار را به گردن دشمنان افغانستان انداختن واسرار خود را مکتوم نگه داشتن.
کرزی همه مقدمات بازی جدید را فراهم نموده واکنون توپ را به میدان مجلس نمایندگان انداخته وبرای این مجلس نیز جال محکمی تنیده است؛ معرفی همزمان بسم الله محمدی، حاجی دین محمد وپتنگ مجلس را دچار مجبوریتهایی می سازد که در نهایت خالد را بپذیرد، وجود بسم الله موجب بر انگیخته شدن انگیزه های قومی گردیده وتعدادی بخاطر او وارد معامله با خالد خواهند شد ووجود پتنگ موجب نرمش چپ گرایان ولیبرال های مخالف سیاف می گردد وحاجی دین محمد از طریق ظاهر قدیر پسر برادرش ونایب اول مجلس سنت گرایان پشتون تبار را که مخالفین جدی خالد است مهار می نماید. مجلس با آنکه ذاتا مستاصل ودر مانده است ودر گیر معاملات پولی بسیار رسوا ومفتضح اما این بافت تور دیگری است که رهایی مجلس از آن مشکل به نظر می رسد واگر معجزه ای هم شود باز سرپرستی خالد پا بر جا است.


نوع مطلب : سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
محرم عبادی
سه شنبه 1391/11/3 09:09 قبل از ظهر
دوست واستاد محترم ماهمیشه موفقیت شماراازخداوند خواستاریم ما به امیدروزی هستیم که نسل جدید ما قوه وتکیه گاه ما باشند که ما بتوانیم با قدرت بیشتربادشمنان کرزی نماها مجادله ومقابله نمایم به امید روزی که ما نسل ازاده به چنین ارزوی برسیم انشاالله
حسین
سه شنبه 1391/06/21 12:17 بعد از ظهر
خدمت استاد محترم !
همان طوریکه شما نویشته کرده اید که قانون و قانون شکنی در افغانستان به واسطه مجریان قانون صورت می گیرد، من معتقدم انهای که خود را مجری و حامی قانون میخوانند نه مجری قانون بلکه مافیای مواد مخدر ، تجاران خون ملت افغانستان و مزدور های دست نشانده کشور های همسایه است ، اینها به مردم و ملت افغانستان هیج رحمی ندارد فقط با معامله و جابجایی افراد تجارت پیشه خون مردم منفعت شخصی و رضایت اربابان خود را حفظ می کنند. من به حیث یک شهروند افغانستان از شما و بقیه فعالین سیاسی مدنی افغانستان کوجکانه خواهشمندم نگذارید یکبار دیگر ملت ما و مردم در به دیده نا امیدی به وطن خود ببینند.
حسین
سه شنبه 1391/06/21 12:17 بعد از ظهر
خدمت استاد محترم !
همان طوریکه شما نویشته کرده اید که قانون و قانون شکنی در افغانستان به واسطه مجریان قانون صورت می گیرد، من معتقدم انهای که خود را مجری و حامی قانون میخوانند نه مجری قانون بلکه مافیای مواد مخدر ، تجاران خون ملت افغانستان و مزدور های دست نشانده کشور های همسایه است ، اینها به مردم و ملت افغانستان هیج رحمی ندارد فقط با معامله و جابجایی افراد تجارت پیشه خون مردم منفعت شخصی و رضایت اربابان خود را حفظ می کنند. من به حیث یک شهروند افغانستان از شما و بقیه فعالین سیاسی مدنی افغانستان کوجکانه خواهشمندم نگذارید یکبار دیگر ملت ما و مردم در به دیده نا امیدی به وطن خود ببینند.
نوری
سه شنبه 1391/06/21 10:22 قبل از ظهر
جناب آقای جوادی!

اگر چه در بعضی موارد من با شما همنظر هستم ولی با آن هم در بعضی نقاط از نظریات خویش زیاده روی کرده اید در بیرون صحنه برای شما بسیار به آسانی بیرون راندن آقای نبیل مشکل بوده باشد ولی در درون کارش بسیار نا رسائی ها داشته است چرا که تمام امورات امنیت ملی را مبنی بر وکیل سالاری ساخته بود هر نظریکه از طرف وکلای محترم برایش سپرده میشد همانطور اجراات صورت میگرفت ، طوریکه از کار کرد های آقا خالد در پست های قبلی هویدا است شخص پر تلاش و در امورات خویش جدی بوده امیدوار هستیم که در برخورد با استخبارات های کشورهای همسایه و وکلای دست نشانده آنها نیز جدی باشد مانند آقای صالح.
سیدحبیب
دوشنبه 1391/06/20 03:36 بعد از ظهر
آقای جوادی !
بنده با تمام حرفها و نظریات شما موافق هستم و در هرچینل تلویزیون که شما را مشاهده مینمایم چینل را تا آخر بحث تغیر نمیدهم اما بنظر بنده شما امنیت ملی را از بیرون تماشاه مینمودید و مینماید هرگاه در تصدی محترم نبیل امنیت ملی را از داخل تماشاه مینمودید شاید در طرز تفکر فعلی تان تغیراتی رونما میگردیده اگرچه آقای خالد نیز بخاطر بدست آوردن رای اعتماد هنوز خاموش است ولی در آینده بنظر بنده شاید ..... وسلام
عارف
پنجشنبه 1391/06/16 11:41 بعد از ظهر
من نمی فهم که چرا کرزی همه کار می کند ولی ما فقط سیل بین هستیم اخر یک سازماندهی از شما هم باید باشد تا یک دلخوشی در مقابل دشمن داشته با شیم
محمد حسین
پنجشنبه 1391/06/16 11:53 قبل از ظهر
همه چیز واقیعیت
سایا
پنجشنبه 1391/06/16 10:33 قبل از ظهر
استاد مثل همیشه بسیار قشنگ نوشتی وبسیار جامع تحلیل نمودید. یک چیز دیگر را که نباید فراموش کرد اینست که افغانستان برای انتخابات آمریکا موثریت ندارد به این اساس توجه کاندیدان آمریکایی هم به افغانستان زیاد نخواهد بود. این خود فرصت بی بدیل را برای تاخت وتاز کرزی هموار مهیا میکند. کشور های اروپایی هم به جز انگلیس دیگران خود سرخورده وگرفتار لجن افغانستان شده وهرروز تلاش دارد که هرچه زود تر بهانه پیدا کرده وبیرون شود. خدا برای کرزی داده، زمین وزمان برایش مساعد است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل آمار سایت و وبلاگ
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو