لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت دوستان! آنچه را درین صفحه برای تان نمایش می دهم دردهای دلی است كه همه مان به نحوی ازآنها رنج می بریم؛ مگر شرایط وزبان هركدام ما برای بیان آن ممكن است یك سان نباشد.علی رغم سالها نوشتن هنوز در نوشته هایم كاستی های زیادی است وممكن اندیشه من با دید گاه شما متفاوت باشد وخطا، نقد ونظر شما می تواند راهنمایم باشد.اندیشه های تان را زندانی نكنید. tag:http://ligan.mihanblog.com 2020-03-29T05:45:34+01:00 mihanblog.com سئوال های بی پاسخ 2016-05-24T09:26:32+01:00 2016-05-24T09:26:32+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/274 محمد سرور جوادی سئوال های بی پاسخ روزهای پسین روزهای پر التهاب وروزهای خون گرمی  وروزهای جگرخونی مردمانی است که احساس می کنند در قسمت توزیع برق ازجمله  پروژه های ملی در حق شان بی عدالتی شده والبته دلایل زیادی وجود دارد که احساس مردم را واقعی وحقیقی وبجا ثابت می کند.

سئوال های بی پاسخ

روزهای پسین روزهای پر التهاب وروزهای خون گرمی  وروزهای جگرخونی مردمانی است که احساس می کنند در قسمت توزیع برق ازجمله  پروژه های ملی در حق شان بی عدالتی شده والبته دلایل زیادی وجود دارد که احساس مردم را واقعی وحقیقی وبجا ثابت می کند.

]]>
همه جا دکان رنگ است... 2014-03-08T04:24:53+01:00 2014-03-08T04:24:53+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/273 محمد سرور جوادی همه جا دکان رنگ است... روز جمعه شانزدهم حوت در کابل مراسم بزرگی در تجلیل از نوزدهمین سالروز شهادت رهبر شهید استاد مزاری برگذار شده بود، مراسمی که روزها بر سر آن تبلیغات شد ومطابق توقع جمعیت قابل توجهی گرد هم آمده بودند. با اشتیاق تمام جریان این مراسم را تعقیب کردم ودر نهایت برایم چنان معلوم شد که چنین مجالسی نه برای تحلیل وارزیابی اندیشه وشخصیت مزاری بزرگ بلکه برای رونق دادن بازار خویش است وبس، بازاری که بقول مرحوم عاصی دکان رنگ است وهمه رنگ می فروشند. همه جا دکان رنگ است...

روز جمعه شانزدهم حوت در کابل مراسم بزرگی در تجلیل از نوزدهمین سالروز شهادت رهبر شهید استاد مزاری برگذار شده بود، مراسمی که روزها بر سر آن تبلیغات شد ومطابق توقع جمعیت قابل توجهی گرد هم آمده بودند. با اشتیاق تمام جریان این مراسم را تعقیب کردم ودر نهایت برایم چنان معلوم شد که چنین مجالسی نه برای تحلیل وارزیابی اندیشه وشخصیت مزاری بزرگ بلکه برای رونق دادن بازار خویش است وبس، بازاری که بقول مرحوم عاصی دکان رنگ است وهمه رنگ می فروشند.

]]>
افغانستان نو؛ بدون بازگشت به گذشته 2014-03-04T06:46:10+01:00 2014-03-04T06:46:10+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/272 محمد سرور جوادی افغانستان نو؛ بدون بازگشت به گذشته(از یاد داشت های بیسبوکی ام)در دویاد داشت قبلی تمام وجان حرفم این بود که الگو قرار دادن امراء وسلاطین گذشته افغانستان گره زدن سرنوشت ملتی به سیاهی وتباهی است چه اینکه تاریخ این سرزمین از روزی که کشوری با نام ونشان افغانستان ظهور کرده است بین دو خانواده تقسیم شده وهردو کاری جز خون ریزی وخشونت ودرگیری های وحشتناک درون خانوادگی بر سر قدرت نکرده ویاد گاری غیر از ویرانی از خود نگذاشته اند. افغانستان نو؛ بدون بازگشت به گذشته

(از یاد داشت های بیسبوکی ام)

در دویاد داشت قبلی تمام وجان حرفم این بود که الگو قرار دادن امراء وسلاطین گذشته افغانستان گره زدن سرنوشت ملتی به سیاهی وتباهی است چه اینکه تاریخ این سرزمین از روزی که کشوری با نام ونشان افغانستان ظهور کرده است بین دو خانواده تقسیم شده وهردو کاری جز خون ریزی وخشونت ودرگیری های وحشتناک درون خانوادگی بر سر قدرت نکرده ویاد گاری غیر از ویرانی از خود نگذاشته اند.]]>
افغانستان نو؛ بدون الگوها واسطوره ها(1) 2014-03-03T06:49:31+01:00 2014-03-03T06:49:31+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/271 محمد سرور جوادی افغانستان نو؛ بدون الگوها واسطوره ها(1)(از یاد داشتهای فیسبوکی ام)دوستی با نشر این عکس فقط نوشته بود که تبلیغات داکتر زلمی رسول با تصویر امان الله خان وظاهر شاه چه مناسبتی دارد؟ من خواستم پاسخی برای این سوال شان بنویسم ولی دیدم در آن جا گنجایش ندارد وبحث کمی طولانی می شود، عکس را کاپی کرده کمی درباره نوشتم که می خوانید: افغانستان نو؛ بدون الگوها واسطوره ها(1)

(از یاد داشتهای فیسبوکی ام)

دوستی با نشر این عکس فقط نوشته بود که تبلیغات داکتر زلمی رسول با تصویر امان الله خان وظاهر شاه چه مناسبتی دارد؟ من خواستم پاسخی برای این سوال شان بنویسم ولی دیدم در آن جا گنجایش ندارد وبحث کمی طولانی می شود، عکس را کاپی کرده کمی درباره نوشتم که می خوانید:

]]>
افغانستان نو؛ بدون الگوها واسطوره ها(2) 2014-03-03T06:37:14+01:00 2014-03-03T06:37:14+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/270 محمد سرور جوادی افغانستان نو؛ بدون الگوها واسطوره ها(2)(از یاد داشتهای فیسبوکی ام)در نوشته قبلی یاد آور شدیم که الگوقرار دادن اشخاصی چون امان الله خان ومحمد ظاهر شاه از شاهان گذشته افغانستان توسط برخی از کاندیدان، گذشته از پیوند خونی وخاندانی آن ها نشان دهنده تعهدی است که آنان به ادامه راه سلاطین گذشته دارند. سلاطین افغانستان کارنامه بس سیاه وتاریکی درین سرزمین دارند گرچند تعدادی معمولا در آغاز دوره های شان رویه های مثبت تری را درپیش گرفته ولی در ادامه یا نخواسته ویا نتوانسته اند راه آغاز کرده را دامه دهند وی افغانستان نو؛ بدون الگوها واسطوره ها(2)
(از یاد داشتهای فیسبوکی ام)

در نوشته قبلی یاد آور شدیم که الگوقرار دادن اشخاصی چون امان الله خان ومحمد ظاهر شاه از شاهان گذشته افغانستان توسط برخی از کاندیدان، گذشته از پیوند خونی وخاندانی آن ها نشان دهنده تعهدی است که آنان به ادامه راه سلاطین گذشته دارند. سلاطین افغانستان کارنامه بس سیاه وتاریکی درین سرزمین دارند گرچند تعدادی معمولا در آغاز دوره های شان رویه های مثبت تری را درپیش گرفته ولی در ادامه یا نخواسته ویا نتوانسته اند راه آغاز کرده را دامه دهند ویا برخی در نظامنامه های شان چیزی گفته ولی در عمل چیز دیگری کرده اند. ]]>
آب دادیم وعده گرفتیم 2013-08-31T07:51:06+01:00 2013-08-31T07:51:06+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/269 محمد سرور جوادی آب دادیم وعده گرفتیم (نشر شده در شماره37 هفته نامه عدل ورفاه) بیستمین سفر حامدکرزی رییس جمهور افغانستان به پاکستان نیز حاصلی برای افغانستان در پی نداشت، وی از این سفر ونتایج آن قبل از ترک کابل نیز اطمینان نداشت اما امید وار بود تا بتواند دست آوردی را برای مردم افغانستان داشته باشد لیکن علیرغم یک روز طولانی تر شدن زمان سفر جز وعده های تکراری عایدی به دست نیامد، جانب پاکستان اما توانست به مهمترین آرزویش که تسلط بر آب های کنر بود دست یابد.  آب دادیم وعده گرفتیم

(نشر شده در شماره37 هفته نامه عدل ورفاه)

بیستمین سفر حامدکرزی رییس جمهور افغانستان به پاکستان نیز حاصلی برای افغانستان در پی نداشت، وی از این سفر ونتایج آن قبل از ترک کابل نیز اطمینان نداشت اما امید وار بود تا بتواند دست آوردی را برای مردم افغانستان داشته باشد لیکن علیرغم یک روز طولانی تر شدن زمان سفر جز وعده های تکراری عایدی به دست نیامد، جانب پاکستان اما توانست به مهمترین آرزویش که تسلط بر آب های کنر بود دست یابد. 

]]>
معماران دموکراسی وبازی های سنتی 2013-08-28T09:39:05+01:00 2013-08-28T09:39:05+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/268 محمد سرور جوادی معماران دموکراسی وبازی های سنتی زلمی خلیل زاد، الاخضر ابراهیمی ومایکل سمپل سه چهره ای بودند که به ترتیب به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد ودولت بریتانیا برای اساس گذاری افغانستان مدرن ودموکراتیک حرف اول وآخر را در ماههای پس از سقوط امارت اسلامی طالبان در کابل می زدند.  معماران دموکراسی وبازی های سنتی

زلمی خلیل زاد، الاخضر ابراهیمی ومایکل سمپل سه چهره ای بودند که به ترتیب به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد ودولت بریتانیا برای اساس گذاری افغانستان مدرن ودموکراتیک حرف اول وآخر را در ماههای پس از سقوط امارت اسلامی طالبان در کابل می زدند.  ]]>
واکنش ها در مورد دفتر طالبان 2013-06-29T13:50:27+01:00 2013-06-29T13:50:27+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/267 محمد سرور جوادی واکنش ها در مورد دفتر طالبان (این نوشته در شماره 31 هفته نامه عدل ورفاه منتشر شده است)گشایش دفتری در دوحه مرکز کشور شیخ نشین حاشیه خلیج حرف وحدیث های بسیاری در پی داشت وتا اکنون تبصره ها وتحلیل ها در مورد، وجه چندان مشترکی را نیافته است. بحث این دفتر زمان زیادی را در بر گرفته است ولی آثار آن تا کنون نه تنها برای بحران دیر پای افغانستان مفید ومثبت واقع نشده بلکه خود به یک بحران دیگری تبدیل شده است.

واکنش ها در مورد دفتر طالبان

(این نوشته در شماره 31 هفته نامه عدل ورفاه منتشر شده است)

گشایش دفتری در دوحه مرکز کشور شیخ نشین حاشیه خلیج حرف وحدیث های بسیاری در پی داشت وتا اکنون تبصره ها وتحلیل ها در مورد، وجه چندان مشترکی را نیافته است. بحث این دفتر زمان زیادی را در بر گرفته است ولی آثار آن تا کنون نه تنها برای بحران دیر پای افغانستان مفید ومثبت واقع نشده بلکه خود به یک بحران دیگری تبدیل شده است.

]]>
قطر از زاویه دیگر 2013-06-29T13:41:38+01:00 2013-06-29T13:41:38+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/266 محمد سرور جوادی قطر از زاویه دیگر (این نوشته در شماره 30 هفته نامه عدل ورفاه منتشر شده است)گشایش دفتری برای طالبان که با بالا کردن بیرق ونصب لوحه امارت اسلامی واکنش جناح های مختلف افغانی به شمول دولت افغانستان را به همراه داشت، موجب شد که نگاهی به این رویداد از زاویه های مختلف صورت گیرد. بحث گشایش دفتری برای مستقر شدن نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت امیر نشین کوچک ومنزوی حاشیه خلیج زمانی جدی شد که گفتگوهای پنهانی میان کسانی از طالبان وبرخی دیپلمات های غربی افشاء گردید.

قطر از زاویه دیگر

(این نوشته در شماره 30 هفته نامه عدل ورفاه منتشر شده است)

گشایش دفتری برای طالبان که با بالا کردن بیرق ونصب لوحه امارت اسلامی واکنش جناح های مختلف افغانی به شمول دولت افغانستان را به همراه داشت، موجب شد که نگاهی به این رویداد از زاویه های مختلف صورت گیرد. بحث گشایش دفتری برای مستقر شدن نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت امیر نشین کوچک ومنزوی حاشیه خلیج زمانی جدی شد که گفتگوهای پنهانی میان کسانی از طالبان وبرخی دیپلمات های غربی افشاء گردید.

]]>
...دوسه رسوای دیگر 2013-06-16T07:26:19+01:00 2013-06-16T07:26:19+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/265 محمد سرور جوادی ...دوسه رسوای دیگر این نوشته قبلا در هفته نامه عدل ورفاه وصفحه عمومی فیس بوکم نشر شده برای خوانندگان خاص لیگان مجددا این جا هم نشر کردم. تصمیم دارم نوشته هایم در مطبوعات دیگر را برای دوستان لیگان نشر کنم گرچه بعضا دیر شده که ازین بابت معذرت می خواهم. جوادی ...دوسه رسوای دیگر


این نوشته قبلا در هفته نامه عدل ورفاه وصفحه عمومی فیس بوکم نشر شده برای خوانندگان خاص لیگان مجددا این جا هم نشر کردم. تصمیم دارم نوشته هایم در مطبوعات دیگر را برای دوستان لیگان نشر کنم گرچه بعضا دیر شده که ازین بابت معذرت می خواهم. جوادی

]]>
باز هم کوه وتفنگ؟! 2013-06-16T07:05:18+01:00 2013-06-16T07:05:18+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/264 محمد سرور جوادی باز هم کوه وتفنگ؟! این مطلب قبلا در شماره 29 هفته نامه عدل ورفاه ونیز صفحه عمومی فیس بوکم نشر شده است وبرای خوانندگان خاص لیگان باز نشر کردم. جوادی باز هم کوه وتفنگ؟!


این مطلب قبلا در شماره 29 هفته نامه عدل ورفاه ونیز صفحه عمومی فیس بوکم نشر شده است وبرای خوانندگان خاص لیگان باز نشر کردم. جوادی

]]>
عواید شمال؛ ناخن اوگار یا واقعیت تلخ؟ 2013-01-20T15:06:21+01:00 2013-01-20T15:06:21+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/263 محمد سرور جوادی عواید شمال؛ ناخن اوگار یا واقعیت تلخ؟ در اواخر سال 1386 خورشیدی، اداره داد ستانی عالی کشور گزارش مبسوطی را به مجلس نمایندگان ارسال کرده بود که به طور سلسله ای به کمیسیون عدلی و قضایی رسید.  عواید شمال؛ ناخن اوگار یا واقعیت تلخ؟


در اواخر سال 1386 خورشیدی، اداره داد ستانی عالی کشور گزارش مبسوطی را به مجلس نمایندگان

 ارسال کرده بود که به طور سلسله ای به کمیسیون عدلی و قضایی رسید. 
]]>
پاکستان آبستن چه حوادثی است؟ 2013-01-14T10:06:06+01:00 2013-01-14T10:06:06+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/261 محمد سرور جوادی پاکستان آبستن چه حوادثی است؟ آنچه در پاکستان اتفاق می افتد خیلی فراتر وعمیق تر از کشتار سیستماتیک قوم هزاره است؛ گرچه هزاره ها بیشترین آسیب را در حوادث اخیر متحمل شده اند. پاکستان آبستن چه حوادثی است؟

آنچه در پاکستان اتفاق می افتد خیلی فراتر وعمیق تر از کشتار سیستماتیک قوم هزاره است؛ گرچه هزاره ها بیشترین آسیب را در حوادث اخیر متحمل شده اند.

]]>
چرا وحشت؟ 2012-12-27T13:02:44+01:00 2012-12-27T13:02:44+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/260 محمد سرور جوادی چرا وحشت؟ حکومت آقای کرزی ضمن تحریم نشست عشق آباد که قرار است تحت چتر ملل متحد برای جستجوی را ههای رسیدن به صلح بر گزار شود هرگونه نشست و مذاکره در بیرون از افغانستان را رد کرده است. 

چرا وحشت؟


حکومت آقای کرزی ضمن تحریم نشست عشق آباد که قرار است تحت چتر ملل متحد برای جستجوی را ههای رسیدن به صلح بر گزار شود هرگونه نشست و مذاکره در بیرون از افغانستان را رد کرده است. 

]]>
معمایی بنام مجاهدین 2012-11-09T02:42:08+01:00 2012-11-09T02:42:08+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/259 محمد سرور جوادی معمایی بنام مجاهدین   سالها شنیده می شد که نسبت به مجاهدین درساختار جدید سیاسی ونظامی بی مهری شده ودلیل مشکلات اقتصادی، امنیتی وسیاسی موجود همین امر است ولی درین اواخر محمد اسماعیل خان در هرات اجتماعی را تشکیل داده اعلام کرد که شورای مجاهدین را تشکیل می دهد تا پس از خروج قوای بین المللی در دفاع ازکشور سهم بگیرند. معمایی بنام مجاهدین

 

سالها شنیده می شد که نسبت به مجاهدین درساختار جدید سیاسی ونظامی بی مهری شده ودلیل مشکلات اقتصادی، امنیتی وسیاسی موجود همین امر است ولی درین اواخر محمد اسماعیل خان در هرات اجتماعی را تشکیل داده اعلام کرد که شورای مجاهدین را تشکیل می دهد تا پس از خروج قوای بین المللی در دفاع ازکشور سهم بگیرند.

]]>
انتخابات آمریکا وآینده افغانستان 2012-11-07T06:26:42+01:00 2012-11-07T06:26:42+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/258 محمد سرور جوادی انتخابات آمریکا وآینده افغانستان   شب گذشته ساعت10 از تلویزیون 1 به خانه بر گشتم، کسی از آشنایان مهمان بود، پرسید درین نا وقت شب کجا بودی؟ به شوخی گفتم سر نوشت آمریکا را تعیین می کردیم! این مزاح کمی هم صبغه جدیت دارد؛ ممکن نیست در جهان امروزی به تنهایی تصمیم بگیری وبه تنهایی به جایی برسی. انتخابات آمریکا وآینده افغانستان

 

شب گذشته ساعت10 از تلویزیون 1 به خانه بر گشتم، کسی از آشنایان مهمان بود، پرسید درین نا وقت شب کجا بودی؟ به شوخی گفتم سر نوشت آمریکا را تعیین می کردیم! این مزاح کمی هم صبغه جدیت دارد؛ ممکن نیست در جهان امروزی به تنهایی تصمیم بگیری وبه تنهایی به جایی برسی.

]]>
یک بام ودو هوا 2012-09-17T14:52:38+01:00 2012-09-17T14:52:38+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/257 محمد سرور جوادی یک بام ودو هوا امروز در هود خیل شهر کابل تظاهرات خشونت باری صورت گرفت که از اثر آن خسارات هنگفتی به مردم واردگردید، مقصد تظاهرات دفاع از پیامبر اسلام در برابر نشر فیلم اهانت باری گفته شده که توسط یک قبطی مسیحی مصری الاصل تهیه وبا حمایت مالی یک یهودی میلیاردرتهیه گردیده لیکن این مدافعین دین خود مسجدی را نیز به آتش کشیدند. یک بام ودو هوا

امروز در هود خیل شهر کابل تظاهرات خشونت باری صورت گرفت که از اثر آن خسارات هنگفتی به مردم واردگردید، مقصد تظاهرات دفاع از پیامبر اسلام در برابر نشر فیلم اهانت باری گفته شده که توسط یک قبطی مسیحی مصری الاصل تهیه وبا حمایت مالی یک یهودی میلیاردرتهیه گردیده لیکن این مدافعین دین خود مسجدی را نیز به آتش کشیدند.

]]>
پشت حادثه دست کیست؟ 2012-09-10T05:11:16+01:00 2012-09-10T05:11:16+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/255 محمد سرور جوادی پشت حادثه دست کیست؟ درمورد حادثه روز 18 سنبله که در کوته سنگی وپل سوخته صورت گرفت کوشیدم خبررا آنگونه که شاهدان عینی وبعض مقامات امنیتی ومسئول روایت کرده بودند نشر کنم، چون دیروز در سفر بودم نتوانستم عکس العمل ها را مشاهده کنم وصبح امروز هم در ویبلاکم وهم در صفحه فیسبوکم با بیش از صد نظر برخوردم، جمع بندی من از دیدگاهها این است: پشت حادثه دست کیست؟

 

درمورد حادثه روز 18 سنبله که در کوته سنگی وپل سوخته صورت گرفت کوشیدم خبررا آنگونه که شاهدان عینی وبعض مقامات امنیتی ومسئول روایت کرده بودند نشر کنم، چون دیروز در سفر بودم نتوانستم عکس العمل ها را مشاهده کنم وصبح امروز هم در ویبلاکم وهم در صفحه فیسبوکم با بیش از صد نظر برخوردم، جمع بندی من از دیدگاهها این است:

]]>
پلیس وجنایت دیگر 2012-09-08T01:55:44+01:00 2012-09-08T01:55:44+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/256 محمد سرور جوادی پلیس وجنایت دیگرامروز از خانه بیرون نشدم وعلی رغم دعوت مکرر در مراسم سالگرد احمد شاه مسعود شرکت نکردم، درخانه برق هم نداشتم وتا ساعت 3بجه از همه دنیا بی خبر بودم. با آمدن برق از انترنت مطلع شدم که در ساحه پل سوخته وکوته سنگی حادثه خونینی شده است. پلیس وجنایت دیگر

امروز از خانه بیرون نشدم وعلی رغم دعوت مکرر در مراسم سالگرد احمد شاه مسعود شرکت نکردم، درخانه برق هم نداشتم وتا ساعت 3بجه از همه دنیا بی خبر بودم. با آمدن برق از انترنت مطلع شدم که در ساحه پل سوخته وکوته سنگی حادثه خونینی شده
 است.
]]>
خالد برای امنیت بیشتر یا...؟ 2012-09-06T03:16:43+01:00 2012-09-06T03:16:43+01:00 tag:http://ligan.mihanblog.com/post/246 محمد سرور جوادی خالد برای امنیت بیشتر یا...؟آقای کرزی همزمان با معرفی اسدالله خالد بحیث رییس عمومی امنیت ملی به مجلس نمایندگان غرض اخذ رای اعتماد وی را بحیث سر پرست آن ریاست منصوب نمود. تقرر وی بعنوان سر پرست استخبارات ملی بمعنی آن است که اگر وی نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد هم درین سمت کار خواهد کرد واین نگرانی های جدی را در محافل سیاسی بر انگیخته است.چرا؟ خالد برای امنیت بیشتر یا...؟

آقای کرزی همزمان با معرفی اسدالله خالد بحیث رییس عمومی امنیت ملی به مجلس نمایندگان غرض اخذ رای اعتماد وی را بحیث سر پرست آن ریاست منصوب نمود. تقرر وی بعنوان سر پرست استخبارات ملی بمعنی آن است که اگر وی نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد هم درین سمت کار خواهد کرد واین نگرانی های جدی را در محافل سیاسی بر انگیخته است.چرا؟
]]>